Vyznáte sa v pojmoch na liste vlastníctva?

Instagram
Vytlačiť
Kupovať či predávať nehnuteľnosť nie je každodenná záležitosť. Mnohí z nás kupujú, či predávajú raz, dvakrát  za život a preto je úplne prirodzené, že mnoho ľudí nerozumie pojmom, s ktorými sa môže stretnúť na liste vlastníctva, alebo pri predaji, či kúpe nehnuteľnosti.

Najčastejšie otázky od vás - našich klientov budeme postupne pridávať a vysvetľovať. 

Pýtate sa  maklérov Romantických chalúp:

Čo je to intravilán a extravilán?


S týmito pojmami sa stretávame na liste vlastníctva, sú to údaje, ktoré môžu byť významné napr. z hľadiska delenia pozemku, alebo z hľadiska možnosti stavať, či kúpy pozemku cudzincami a i.Extravilán a intravilán hovoria o umiestnení pozemku vrámci obce. 

Intravilán, to je vlastne zastavané územie, „vnútro“ obce. 

Extravilán, to je územie mimo zastavaného územia obce.

Hranice intravilánu sú evidované v katastri, pri každom pozemku je uvedené, či sa jedná o intra-, alebo extravilán. Prečo sú niektoré parcely „E“, niektoré „C“?


Pre lepšie pochopenie musíme nazrieť trochu do histórie. Niekedy v 19.storočí sa pozemky a ich vlastníci evidovali v pozemkovej knihe. Sem sa zapisovali aj všetky zmeny a súčasťou boli aj mapy. Výmery v pozemkovej knihe boli väčšinou určené z krokárskych máp, ktoré sú veľmi nepresné, pretože technika merania bola v dávnej minulosti na nízkej úrovni. 

V 60-tych rokoch minulého storočia vznikol nový evidenčný systém – evidencia nehnuteľností - EN, na mnohých miestach prebehlo mapovanie, ale keďže za socializmu sa vlastníckemu právu príliš význam nekládol, tak v tejto evidencii boli evidovaní len niektorí vlastníci.

Po revolúcii, keď vzrástol význam súkromného vlastníctva, bolo treba urobiť nový, presnejší systém. Kataster prebral z EN mapu, ktorú nazval katastrálna mapa. Zároveň bolo potrebné urobiť úplnú evidenciu vlastníkov. Táto vznikla na podklade pozemnoknižných údajov, ktoré boli prepísané a ku nim bola vyhotovená príslušná mapa. Táto bola nazvaná "mapa určeného operátu".

Keďže vznikli dve mapy, vznikli aj dva registre, v ktorých sú evidované pozemky. A tak sa dostávame k našej otázke:
- parcela registra „E“ je parcela, ktorá je zakreslená v „mape určeného operátu“ a
- parcela „C“ je parcela, ktorá je zakreslená v „katastrálnej mape“.

Parcelu „E“ môžeme „zmeniť“ na parcelu „C“ novým meraním - čiže si dáme urobiť geometrický plán. Výmera „E“-čka a „C“-čka častokrát nesedí. Je to práve z dôvodu nepresností máp určeného operátu a preto záväzná výmera je práve výmera „C“. Máte ďalšie otázky?


Ak máte nejaké otázky alebo konkrétne problémy s nehnuteľnosťami na rekreáciu, gazdovanie, či na vidiecke bývanie - radi Vám pomôžeme. Vlastnícke vzťahy, právne záležitosti, praktické riešenia... - s tým všetkým máme v Romantických chalupách viac ako 15-ročné skúsenosti. 

Ak teda máte niečo konkrétne čo by Vás zaujímalo - napíšte nám - radi odpovieme :-)

Mgr. Peter Furdík
Obchodný riaditeľ Romantické chalupy
Romantické chalupy - realitná kancelária